Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπό μας. Η ιστοσελίδα www.suenos.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΠΑΡΜΑΚΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» και δτ SUENOS, η οποία εδρεύει στo Ίλιον Αττικής, επί της οδού Φιλοκτήτου αρ.102 Τ.Κ. 13122 με Α.Φ.Μ. 163589680 Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΓΕΜΗ 148273403000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@suenos.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 6982914282 (εφεξής καλούμενη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

 Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι “Όροι”) που θεωρούνται και είναι όλοι ουσιώδεις, συμφωνούν με την κείμενη νομοθεσία και θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Cookies και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτότου (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως αν περιορίζεται μόνο σε επίσκεψη στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία αγοράς προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους και τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την σελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διευκρινίζεται ότι για τον κάθε καταναλωτή θα εφαρμόζονται οι Όροι που ίσχυαν κατά τον χρόνο που περιηγήθηκε στον ιστότοπο ή έκανε την παραγγελία του μέσω αυτού.

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του χρήστη για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται είναι αληθή και ακριβή.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και αποκλειστικά και μόνον με ενήλικα άτομα, και άτομα που διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που ανήλικος ή άτομο στερούμενο δικαιοπρακτικής ικανότητας, κάνει αυτοβούλως χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητά της, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστοτόπου, συναλλαγές. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται, στα πλαίσια της καλής πίστης, από τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή άλλα λάθη ή πλημμέλειες που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση/αποκατάσταση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των ειδών που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα είδη και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και ειδών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε είδη ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ενδεικτικά, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία και υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάδοσης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. Η χρήση του περιεχομένου αυτού με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.suenos.gr  ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

 

Ευθύνη χρήστη

O χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ειδικότερα, με τη χρήση της ιστοσελίδας ή με την υποβολή παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης δεσμεύεται:

  • Να μην προβαίνει σε ψευδείς παραγγελίες ή παραγγελίες που υποβάλλονται δολίως χωρίς σκοπό εκπλήρωσής τους. Σε τέτοια περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να τις ακυρώσει και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία της.
  • Να παρέχει με ακρίβεια τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσει μαζί του σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων).

Σε περίπτωση που δεν δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται, η παραγγελία δεν μπορεί να προωθηθεί.

Με την υποβολή παραγγελίας μέσω του ιστοτόπου, ο πελάτης εγγυάται ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, μπορεί δηλαδή να συνάπτει στο όνομά του συμβάσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα.

 

Περιορισμένη άδεια

Ο ιστότοπος, υπό τους Όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον επισκέπτη ή/και στον χρήστη/πελάτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο , προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει ο χρήστης/πελάτης να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορεί ο χρήστης/πελάτης να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παραγγελία

Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του είτε ως απλός επισκέπτης της ιστοσελίδας, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Για την υποβολή παραγγελίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσα από την ειδική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα («καλάθι παραγγελιών») την παραγγελία στην οποία διαλαμβάνει τα είδη που επιθυμεί να προμηθευτεί. Στα ποσά που αναγράφονται στον ιστότοπο για κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής και μεταφοράς. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για ο,τιδήποτε συμβεί πέρα από ό,τι μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή δεν ευθύνεται για απώλεια, καθυστερημένες παραγγελίες ή διακοπή τηλεφώνου, ηλεκτρικού δικτύου, λογισμικού προγράμματος ή άλλων συστημάτων.

Έκδοση απόδειξης/τιμολογίου

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολογίου βάσει στοιχείων που ο πελάτης θα προσκομίσει για κάθε αγορά.

  

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με e-mail ή sms θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της και την κατάρτιση της πώλησης, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις. Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα ενημερώνει τον πελάτη για τυχόν επιβαρύνσεις στα έξοδα μεταφοράς. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του.

Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται.

Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail )

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία!

Αυτό το email έχει καταχωρηθεί